1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Quản Lý & Giám Sát

Quản Lý & Giám Sát

Quan Ly Giam Sat

Tính năng Quản Lý – Giám Sát:

  • Dễ dàng truy xuất báo cáo để xem nhân viên có làm việc hoặc có gọi khách hàng hay không?
  • Đánh giá lại chất lượng dịch vụ chăm sóc của nhân viên khi nghe lại các file ghi âm cuộc gọi
  • Dễ dàng quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, và giao việc cho Sale hoặc Telesale hoàn thành