1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Phân Chia Khách Hàng Cho Sale

Phân Chia Khách Hàng Cho Sale

Phan Chia Khach Hang Cho Sale

Tính năng phân chia khách hàng:

  • Mỗi khách hàng sẽ do một sale quản lý, sale quản lý khách hàng nào chỉ thấy khách đó của mình
  • Dễ dàng bảo mật khách hàng cho Sale
  • Khi khách hàng gọi lên tổng đài, tự động chuyển cuộc gọi của khách đến đúng sale đang chăm sóc