1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Ghi Âm Cuộc Gọi

Ghi Âm Cuộc Gọi

Ghi Am Cuoc Goi

Tính năng Ghi Âm Cuộc Gọi

  • Mọi cuộc gọi đi, hoặc nghe của toàn bộ nhân viên được ghi âm lại và báo cáo, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Nâng cao khả năng thấu hiểu khách hàng, và chất lượng chăm sóc của nhân viên