1. Home
  2. Docs
  3. Khác
  4. Hướng dẫn tích hợp đối tác
  5. Tích hợp Hubspot

Tích hợp Hubspot

1. Lấy API Key và Portal ID của Hubspot

Tich Hop Hubspot

Cung cấp API Key và Portal ID của Hubspot cho OMI, OMI sẽ thêm vào hệ thống OMICALL

Việc gọi điện và thao tác trên Hubspot vs OMI. Xin vui lòng xem video hướng dẫn ở VIDEO