1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn
  4. Hướng dẫn đăng nhập IP Phone
  5. Thiết bị Grandstream

Thiết bị Grandstream

Thông tin đăng nhập
 

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên

Tên trường

Số nội bộ

Mật khẩu số nội bộ

Domain (tên miền)

Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)

Giá trị tương ứng khác

Username / Extension / SIP User ID

Password / Authenticate Password

SIP Server / Realm

Register Address

Outbound Proxy OMI

Địa chỉ tổng đài Vietnam

Địa chỉ tổng đài Cambodia

Hướng dẫn đăng nhập
 
  • Cắm nguồn cho thiết bị

  • Cắm dây mạng vào cổng LAN trên thiết bị

  • Cắm dây jack tai nghe vào cổng Handset phía sau thiết bị

Sau khi đã setup thành công, gõ IP của thiết bị vào trình duyệt web

Đăng nhập với tài khoản mặc định admin / admin. Sau đó truy cập ACCOUNTS / Account 1 / General Settings

 
Thiet Bị Grandstream

Ở màn hình General Settings, điền thông tin tương ứng để kết nối với tổng đài

Giá trị

Account name

SIP user ID

SIP Server

Authenticate Password

Outbound Proxy

Giá trị

Nội dung

Tên hiển thị (có thể tùy chọn)

Số nội bộ của nhân viên

Domain tổng đài OMI của bạn

Mật khẩu số nội bộ

Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com

Thiet Bị Grandstream 02

Truy cập STATUS / Account Status để kiểm tra xem tài khoản đã đăng nhập thành công hay chưa

Thiet Bị Grandstream 02