1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn
  4. Hướng dẫn đăng nhập IP Phone
  5. Thiết bị Fanvil

Thiết bị Fanvil

Thông tin đăng nhập

Sau khi đăng nhập OMICRM, đi đến Cấu hình / Tổng đài / Số nội bộ để lấy thông tin đăng nhập của từng nhân viên

Tên trường

Số nội bộ

Mật khẩu số nội bộ

Domain (tên miền)

Outbound Proxy (địa chỉ tổng đài OMI)

Giá trị tương ứng khác

Username / Extension / SIP User ID

Password / Authenticate Password

SIP Server / Realm

Register Address

Outbound Proxy OMI

Địa chỉ tổng đài Vietnam

Địa chỉ tổng đài Cambodia

Hướng dẫn đăng nhập
 
  • Cắm nguồn cho thiết bị

  • Cắm dây mạng vào cổng LAN trên thiết bị

  • Cắm dây jack tai nghe vào cổng Handset phía sau thiết bị

Sau khi đã setup thành công, gõ IP của thiết bị vào trình duyệt web

Đăng nhập với tài khoản mặc định admin / admin. Sau đó truy cập Line / SIP và điền thông tin đăng nhập tương ứng

Thiet Bi Fanvil

Giá trị

Username

Display name

Realm

Authentication Name

Authenticate Password

Register Address

Register Port

Tranportation Protocol

Nội dung

Số nội bộ của nhân viên

Tên hiển thị (có thể tùy chọn)

Domain tổng đài OMI của bạn

Số nội bộ của nhân viên

Mật khẩu số nội bộ

Địa chỉ tổng đài OMI vn.omicrm.com hoặc cam.omicrm.com

5060

TCP

Thiet Bi Fanvil 02

Nhấn apply để hoàn thành. Kiểm tra trạng thái Line status Registered nghĩa là đăng nhập thành công